Beschut Wonen

De Hulster biedt kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Zowel mannen als vrouwen kunnen bij Beschut Wonen terecht.

Algemene info & contact

Algemeen Coördinator
Ilse Van Wijnendaele
016 29 87 61
Ilse.Vanwijnendaele@dehulster.be

Geneesheer-Psychiater
Dr. Dirk De Wachter
Dirk.DeWachter@upckuleuven.be

Assistent Geneesheer-Psychiater
Dr. Floris Slechten
Floris.Slechten@upckuleuven.be

Teamcoördinator
Mevr. Corinne Staskowiak
016 29 87 62
Corinne.Staskowiak@dehulster.be

Begeleidingsteam dat bestaat uit verschillende disciplines Sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk assistenten, psychologen
016 29 87 60

Verslavingszorg

In het huis voor verslavingszorg, gelegen in Kessel-lo, is er plaats voor 5 bewoners met een afhankelijkheidsproblematiek waarbij men kiest voor een middelenvrij leven en hiervoor een behandeling achter de rug heeft of bezig is.

* Voor wie?

- Volwassenen (minstens 18 jaar) met als psychiatrische hoofddiagnose een afhankelijkheidsproblematiek waarbij men kiest voor nultolerantie.
- Het gaat om alcohol, drugs en medicatie of een combinatie van producten.
- Duidelijke eigen keuze voor nultolerantie.
- Kiezen voor samenwonen met lotgenoten met een verslavingsproblematiek binnen Beschut Wonen.
- Kiezen voor verdere nazorg en begeleiding rond de verslavingsproblematiek.

* Tegenindicaties

- Psychotische problematiek of diagnose van schizofrenie op de voorgrond. Psychotische of andere psychiatrische problemen kunnen getriggerd zijn door gebruik, maar de hoofddiagnose moet een verslavingsproblematiek zijn.
- Mensen die nooit een verslavingsproblematiek kenden. Begrip hebben van craving, herval en de impact van een verslaving op je leven, is nodig om het groepsaspect in het huis te kunnen dragen.
- Mensen die niet de intentie hebben tot nultolerantie binnen én buiten de woning.
- Mensen die testings weigeren.
- Niet kunnen naleven van de verwachting dat hij/zij aanwezig is op de groepsvergadering of op de samen afgesproken individuele momenten.

* Werkwijze 

Bij de ‘woning-intake’ (gesprek met coördinator en begeleiders) bevragen we de eigen keuze voor de nultolerantie.
We leggen ook onze werkwijze uit en benadrukken de grootste verschillen met het ‘gewone’ Beschut Wonen.
Deze verschillen zijn terug te vinden in het addendum van het huishoudelijk reglement met de drie basisvoorwaarden van het huis voor verslavingszorg, dat men bij intake moeten invullen en ondertekenen:
- Start met een drie-maanden proefcontract; Op het einde van deze periode wordt geëvalueerd of het contract verlengd wordt ofwel Beschut Wonen afgerond wordt.
- Time-outmogelijkheden
- Testings & nultolerantie
Er moet nagedacht worden over time-outmogelijkheden, wat bv een opname kan betekenen, maar daarom niet altijd. In de praktijk is het niet steeds mogelijk om direct een opname te regelen, dus het kan ook gebeuren dat we vragen om een tijd weg te zijn uit het huis en bij familie, vrienden of in een hotel/jeugdherberg te verblijven.

We maken bij de start van het verblijf een middelenplan op waarin we de nadruk erop leggen hoe belangrijk we het vinden altijd te blijven praten over craving en eventueel ‘uitschuiven’ en herval. Zowel ‘uitschuiven’ als ‘herval’ is steeds mogelijk bij een verslaving. Daarom benadrukken we dat uitschuiven niet noodzakelijk betekent dat men niet kan blijven wonen bij ons. Het betekent wel dat we o.a. blijvende aandacht voor gebruik en nazorg moeten hebben.


* We werken met begeleidingsplannen aangepast aan de verslavingsproblematiek

In het herstelproces van mensen met een verslavingsproblematiek zijn er enkele specifieke aandachtspunten.
In ons aangepast begeleidingsplan worden volgende belangrijke aandachtspunten beklemtoond :
Fysieke gevolgen van langdurig gebruik opvolgen en de nodige aandacht geven.
- Zelfzorg met de nadruk op ‘jezelf en je noden belangrijk vinden’ en stimuleren om de tijd hiervoor te nemen.
- Installeren van de nodige woonzorg indien nodig: huishoudhulp, verpleging aan huis…
- Vaak zijn er financiële en juridische problemen t.g.v. het gebruik, opvolging en ondersteuning hierbij zijn belangrijk.
- Een zinvolle dagactiviteit versus ontspanning. In de terugvalpreventie wordt dit sterk benadrukt: het belang van een goed evenwicht tussen de dingen die je moet doen (de verantwoordelijkheden die je draagt) en de dingen die je wilt doen. Een evenwicht hiertussen helpt om geen ‘drugs’ nodig te hebben om het vele ‘moeten’ de baas te kunnen. Om op een cleane manier te kunnen ontspannen.
- Het aangaan van een (nieuw) clean sociaal netwerk en het verbreken van oude slechte contacten is heel belangrijk.
Terugvalpreventie aan de hand van het opmaken van een middelenplan, afspraken en overleg met doorverwijzers en nazorg, contacten met belangrijke steunfiguren en vertrouwenspersonen.
Zingeving is een belangrijk thema voor mensen met een verslavingsproblematiek. Wie iets zinvols heeft gevonden als dag-invulling, hobby of als doel op zich en op die manier terug betekenis kan geven aan zijn leven, staat sterker. De kijk op de toekomst is hierbij belangrijk: Wat zijn je plannen, wensen, dromen… op vlak van wonen, leven, dagactiviteit…

* Voor meer info

Neem contact op met Corinne Staskowiak, Niki Weegels of Isabel Alleman via 016 29 87 60.

Algemene info & contact

Algemeen Coördinator
Ilse Van Wijnendaele
016 29 87 61
Ilse.Vanwijnendaele@dehulster.be

Geneesheer-Psychiater
Dr. Dirk De Wachter
Dirk.DeWachter@upckuleuven.be

Assistent Geneesheer-Psychiater
Dr. Floris Slechten
Floris.Slechten@upckuleuven.be

Teamcoördinator
Mevr. Corinne Staskowiak
016 29 87 62
Corinne.Staskowiak@dehulster.be

Begeleidingsteam dat bestaat uit verschillende disciplines Sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk assistenten, psychologen
016 29 87 60

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons cookie statement.

OK