De Hulster vzw

Vzw De Hulster is een samenwerkingsverband van verschillende diensten verspreid over de regio's Leuven en Aarschot: Beschut Wonen, het Mobiel Team en Activering. Binnen dit samenwerkingsverband werken we herstelgericht met gedeelde waarden en een gezamenlijke visie en missie.

Missie

De Hulster vzw biedt professionele ondersteuning op maat aan personen met een psychiatrische problematiek. Deze ondersteuning omvat verschillende levensdomeinen, zoals gezondheid, wonen, werk, vrije tijd, vorming, sociale administratie, relaties en zingeving. De persoonsgebonden begeleiding gebeurt binnen een beschutte woonvorm, ambulant of in de eigen leefomgeving.

Binnen onze werking hanteren we de herstelvisie. Uitgaande van de krachten van de cliënt, stimuleren we hem/haar om de verantwoordelijkheid en de regie over het eigen leven op te nemen, ondanks de moeilijkheden. Deze samenwerking, waarin de mogelijkheden van de cliënt voortdurend worden geappelleerd, gebeurt op basis van hoop, respect, verbondenheid en gelijkwaardigheid.
De Hulster vzw richt zich ook naar de context en probeert in samenspraak met de cliënt om familie, mantelzorgers en andere hulp- en zorgverleners binnen het netwerk maximaal te betrekken, rekening houdend met de rechten van de cliënt. Deze samenwerking gebeurt met respect voor de eigenheid van ieders inbreng en competentie.

De Hulster vzw streeft naar een constructief werkklimaat met een open en collegiale communicatie voor alle medewerkers. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om hun specifieke competenties te benutten in functie van de kerndoelstelling van de organisatie. Opleiding, bijscholing en intercollegiale uitwisseling maken inherent deel uit van een continue beroepsontwikkeling.

Beschut Wonen biedt psychosociale begeleiding in kleinschalige woonvormen in de samenleving. Een kwalitatieve woonaccommodatie is een fundamenteel recht van iedere cliënt en de basis voor een thuis met warmte en huiselijkheid. We streven naar een zo groot mogelijke diversiteit in het aanbod, gaande van gemeenschapshuizen tot studiowonen en zelfstandig wonen, telkens met individueel aangepaste begeleiding. Daarnaast biedt beschut wonen een activiteitenwerking aan waarin creativiteit, ontmoeting en vrijetijdsinvulling centraal staan.

Het Mobiel Team GGZ begeleidt en behandelt mensen in hun eigen leefomgeving. Het team is multidisciplinair samengesteld en biedt zorg op maat zolang het nodig is. In crisissituaties kan het Mobiel Team GGZ de cliënt intensief opvolgen en aldus trachten om opname te beperken.

Activering is een trajectbegeleidingsdienst voor personen met een psychische kwetsbaarheid die een zinvolle dagbesteding wensen. Activering biedt een traject op maat aan, rekening houdend met de wensen en noden van de cliënt. Er wordt gestreefd naar een tewerkstelling op de open arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk, vorming of een andere dagactiviteit.

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons privacybeleid.

OK