Beschut Wonen

We bieden kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De focus ligt op herstel en maatschappelijke integratie. Zinvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid staan hierbij op de voorgrond.

Verslavingszorg - Team Leuven

In het huis voor verslavingszorg, gelegen in Kessel-lo, is er plaats voor 5 bewoners met een afhankelijkheidsproblematiek waarbij men kiest voor een middelenvrij leven en hiervoor een behandeling achter de rug heeft of bezig is. We bieden psychosociale begeleiding met woonondersteuning voor volwassenen die op meerdere levensdomeinen uit evenwicht zijn geraakt wegens een afhankelijkheidsproblematiek.

* Voor wie?

- Volwassenen (minstens 18 jaar) met als psychiatrische hoofddiagnose een afhankelijkheidsproblematiek waarbij men kiest voor nultolerantie.
- Het gaat om alcohol, drugs en medicatie of een combinatie van producten.
- Duidelijke eigen keuze voor het nastreven van nultolerantie.
- Kiezen voor samenwonen met lotgenoten met een verslavingsproblematiek binnen Beschut Wonen.
- Kiezen voor verdere nazorg en begeleiding rond de verslavingsproblematiek.
- Kiezen voor begeleiding in het hersteltraject rond activering en ontspanning, sociale integratie en netwerk, psychisch en fysisch welzijn...

* Tegenindicaties

- Psychotische problematiek of diagnose van schizofrenie op de voorgrond. Psychotische of andere psychiatrische problemen kunnen getriggerd zijn door gebruik, maar de hoofddiagnose moet een verslavingsproblematiek zijn.
- Mensen die nooit een verslavingsproblematiek kenden. Begrip hebben van craving, terugval en de impact van een verslaving op je leven, is nodig om het groepsaspect in het huis te kunnen dragen.
- Mensen die niet de intentie hebben tot nultolerantie binnen én buiten de woning.
- Mensen die testings weigeren.
- Niet kunnen naleven van de verwachting dat hij/zij aanwezig is op de groepsvergadering of op de samen afgesproken individuele momenten.

* Werkwijze 

Na aanmelding wordt de intakeprocedure voor het huis voor verslavingszorg opgestart.
De volgende stappen komen in wisselende volgorde aan bod:
1. Informatie-uitwisseling:
Overlopen van de doorverwijsbundel, bevragen naar het omgaan met de verslaving & info-uitwisseling over de woning en onze werking.
2.Tonen van de woning, kennismaking met de andere bewoners, kamerkeuze.
3. Gesprek met doorverwijzers of betrokken hulpverlening en toekomstige bewoner rond aandachtspunten en werkpunten.
Er wordt bekeken of er reeds contact genomen moet worden met eerstelijnszorg of OCMW, justitie, Activering…
4. Gesprek met een familielid of andere belangrijke steunfiguur indien aanwezig gedurende het verblijf bij Beschut Wonen.

* We werken met middelenplannen en begeleidingsplannen aangepast aan de verslavingsproblematiek

In het herstelproces van mensen met een verslavingsproblematiek zijn er enkele specifieke aandachtspunten.
In ons aangepast begeleidingsplan worden volgende belangrijke aandachtspunten beklemtoond :
Fysieke gevolgen van langdurig gebruik opvolgen en de nodige aandacht geven.
- Zelfzorg met de nadruk op ‘jezelf en je noden belangrijk vinden’ en stimuleren om de tijd hiervoor te nemen.
- Installeren van de nodige woonzorg indien nodig: huishoudhulp, verpleging aan huis…
- Vaak zijn er financiële en juridische problemen t.g.v. het gebruik, opvolging en ondersteuning hierbij zijn belangrijk.
- Een zinvolle dagactiviteit versus ontspanning. In de terugvalpreventie wordt dit sterk benadrukt: het belang van een goed evenwicht tussen de dingen die je moet doen (de verantwoordelijkheden die je draagt) en de dingen die je wilt doen. Een evenwicht hiertussen helpt om geen ‘drugs’ nodig te hebben om het vele ‘moeten’ de baas te kunnen. Om op een cleane manier te kunnen ontspannen.
- Het aangaan van een (nieuw) clean sociaal netwerk en het verbreken van oude slechte contacten is heel belangrijk.
Terugvalpreventie aan de hand van het opmaken van een middelenplan, afspraken en overleg met doorverwijzers en nazorg, contacten met belangrijke steunfiguren en vertrouwenspersonen.
Zingeving is een belangrijk thema voor mensen met een verslavingsproblematiek. Wie iets zinvols heeft gevonden als dag-invulling, hobby of als doel op zich en op die manier terug betekenis kan geven aan zijn leven, staat sterker. De kijk op de toekomst is hierbij belangrijk: Wat zijn je plannen, wensen, dromen… op vlak van wonen, leven, dagactiviteit…

* Belangrijk te weten

Als je kiest voor wonen in het verslavingshuis, kies je ook voor:
- Nultolerantie: Alcohol en drugs in de woning zijn verboden, alsook 0,0% alcoholische dranken of stimulerende dranken.
- Een proefperiode: Tijdens de eerste drie maanden wordt extra ingezet op daginvulling, terugvalpreventie en wordt verkend of het Beschut Wonen de goede setting voor jou is. Er is na de proefperiode geen vooraf vastgelegde tijdsduur, de duur van het wonen wordt samen bekeken afhankelijk van de individuele noden, de hulpverleningsvraag en op basis van het begeleidingsplan.
- Time-out mogelijkheden: Bij o.a. aanhoudend herval of gebruik in de woning zal gevraagd worden een tijd niet in huis aanwezig te zijn terwijl besproken wordt hoe de begeleiding en het wonen kan verder gaan.
- Testing: Testings gebeuren zonder aanwijsbare reden op (on)regelmatige tijdstippen bij elke bewoner.

* Voor meer info rond het huis voor verslavingszorg

Neem contact op met Niki Weegels of Isabel Alleman via 016 29 87 60 of via mail: 
Verslavingszorg

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons cookie statement.

OK