Beschut Wonen

We bieden kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De focus ligt op herstel en maatschappelijke integratie. Zinvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid staan hierbij op de voorgrond.

KOTlab - Team Leuven

In het ‘KOTlab-huis’ gelegen te Kessel-lo is er plaats voor 5 jongeren met een leeftijd tussen 17 en 26 jaar. Men kiest ervoor om zelfstandig te wonen, met een groep van leeftijdsgenoten in combinatie met begeleiding om zich heen.

Voor wie?

* Jongvolwassenen tussen 17 en 26 jaar, die een traject lopen bij onze vaste partners: het JAC (CAW), de Wissel vzw, Amber vzw, het Brughuis
* Met noden vanuit verschillende sectoren (geestelijke gezondheidszorg, bijzondere jeugdzorg, welzijnszorg)
* Met een psychologische hulpvraag (vermoeden van psychische/systemische moeilijkheden)
* Met een bereidheid tot experimenteren met het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid binnen een groepscontext

Oorsprong en doel

Verspreid in Vlaanderen zijn er een vijftal woonprojecten uitgebouwd, specifiek voor jongvolwassenen binnen de transitieleeftijd, georganiseerd vanuit Beschut Wonen. De bedoeling is om binnen een kleinschalige woonvorm een leerrijke context uit te bouwen en de continuïteit van hulpverlening in de transitie van jongere naar jongvolwassene te garanderen.KOTlab is de naam die gegeven werd aan een dergelijk project binnen het netwerk Diletti. In de provincie Vlaams-Brabant stapten De Hulster vzw en Hestia vzw mee in het project. Hiervoor werken ze nauw samen (voor doorverwijzingen, uitbouwen van beleid en uitwisselen van expertise) met drie vaste partners: het CAW/JAC, De Wissel vzw en Amber vzw.

Drie belangrijke pijlers

* Laagdrempelig werken: elke aanmelding wordt bekeken en naar best vermogen georiënteerd. Een eerder traject in de hulpverlening of diagnosestelling is geen voorwaarde.
* Intersectoraal samenwerken: enerzijds is er een samenwerking op beleidsmatig niveau met partners uit verschillende sectoren, anderzijds is er een casusgebonden samenwerking voor het toeleiden van de kandidaten, begeleiden in tandem, vormgeven van alternatieve en/of vervolgtrajecten.
* Continuïteit van zorg: betrekken en onderhouden van reeds aanwezige hulpverlening, uitbouwen van nieuwe formele en informele contacten, de stap naar alleen wonen faciliteren, ook na de woonfase, via aanbod van nazorg en warme overdracht naar het betrokken netwerk toe.

Pedagogische visie

Kracht- en talentgericht werken met de jongvolwassene, die zoveel als mogelijk optreedt als eigen manager, staat centraal. Om het samenleven te organiseren wordt vooral ingezet op de gelijkwaardigheid van en inspraak voor de jongvolwassenen. Bij moeilijke momenten wordt ingezet op waakzaam aanwezig blijven. Bovenstaande manier van werken wordt gebaseerd op de institutionele pedagogie, aangevuld met principes vanuit het herstelgericht werken, de zelfdeterminatietheorie en de nieuwe autoriteit.

Begeleidingsaanbod

Er wordt bewust gekozen voor een groepsgerichte aanpak: in de transitieleeftijd staan jongvolwassenen immers voor gelijkaardige uitdagingen, terwijl soms het gevoel er alleen voor te staan erg kan opspelen. Er schuilt een grote kracht in lotgenootschap, het elkaar ondersteunen en inspireren. Het mee vormgeven en zorg dragen voor de groepsprocessen (‘huisgenoten als microsamenleving’) gebeurt impliciet in het samenleven en meer expliciet in de vorm van een wekelijks kringmoment. Ondersteuning en individuele coaching op de verschillende levensdomeinen gebeurt daar waar nodig en vraaggestuurd. De uitgebreidheid van dit pakket vraagt om ondersteuning van netwerkpartners onder de vorm van tandembegeleidingen (blijvende opvolging van de toeleiders, naast de woonbegeleiding).

Wat wordt verwacht van de jongvolwassenen?

Een zekere mate aan zelfredzaamheid (zoals minimaal kamerbeheer, organisatie dagelijks leven..) wordt verwacht bij instap. Het verwoorden van of een aanzet tot een psychologische hulpvraag is belangrijk. Goed om weten is dat de grenzen van de begeleiding vragen dat de bewoners grotere tijdsblokken zonder begeleiding kunnen doorkomen. Er wordt een sociaal engagement gevraagd voor het leven in groepsverband in een ondersteunende woonvorm, d.w.z. openstellen naar medebewoners en begeleiding. Tegelijk vragen we een gerichtheid op de eigen ontwikkeling, d.w.z. actief zoeken naar dagbesteding, netwerk uitbouwen, zelfredzaamheid vergroten. Wanneer er zich tijdens het verblijf een crisis voordoet, wordt erop gerekend dat de bewoner hierbij de verantwoordelijkheid blijft nemen en kijkt wat er nodig is om de crisis te overbruggen (gezien er geen permanentie/crisisopvang aangeboden wordt). Er wordt hulp geboden bij de opmaak van een signalerings- of crisisplan.

Voor wie is dit geen goede match?

* Als je er niet bewust voor kiest om samen te wonen met anderen
* Als je geen psychologische hulpvragen hebt of gemotiveerd bent hieraan te werken
* Als je een heel dringende woonvraag hebt
* Als je in een periode zit waarin je alcohol of drugs dagelijks gebruikt
* Als je geen (zicht op) parallelle begeleiding (BZW/CBAW…) hebt bij welzijn (JAC/CAW) of een organisatie bijzondere jeugdzorg

Hoe aanmelden?

Ben je nog niet verbonden met het JAC, De Wissel, Amber vzw of Het Brughuis?
Stel je woonondersteuningsvraag dan in eerste instantie aan het JAC in de buurt of kijk na of je in aanmerking komt voor contextbegeleiding bij Amber vzw.
* Jongere/jongvolwassene vult samen met begeleider van JAC, Amber vzw, Het Brughuis of De Wissel de aanmeldingsfiche in en stuurt deze naar michiel.panis@dehulster.be
* Na onze teamvergadering sturen we feedback en enkele contactmomenten door om kennis te maken. Hij of zij kan samen met de toeleider bekijken wie er best bij het kennismakingsgesprek aanwezig kan zijn.
* Het kennismakingsgesprek kan digitaal of fysiek plaatsvinden (Burelen De Hulster). In het gesprek leren we elkaar wat beter kennen en kan er dieper ingezoomd worden op de vragen van de kandidaat-bewoner. Ook wordt er zo goed als mogelijk een beeld geschetst van het project en de woonfase.
* Indien er verdere interesse is dan volgt er een mail met verdere informatie en advies. Er wordt regelmatig opnieuw contact gezocht in de aanloop naar de woonfase.
* Indien gewenst kan er ook een oriënteringsgesprek plaatsvinden naar een gepaste alternatieve woonvorm en/of hulpverleningsvorm.

Aanmeldingsfiche

Download hier de aanmeldingsfiche van KOTlab

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons cookie statement.

OK