Beschut Wonen

De Hulster biedt kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Zowel mannen als vrouwen kunnen bij Beschut Wonen terecht.

Algemene info & contact

Algemeen aanmeldingsnummer vanaf 6 januari 2020
BW en MT De Hulster
ma-di-woe-do tussen 9u en 12u
016 29 87 75

Algemeen Coördinator
Gülsah Kapsiz 
016 29 87 61
Gulsah.kapsiz@dehulster.be

Geneesheer-Psychiater
Dr. Dirk De Wachter
Dirk.DeWachter@upckuleuven.be

Assistent Geneesheer-Psychiater
Dr. Arnout Carpels
Arnout.carpels@dehulster.be

Teamcoördinator
Mevr. Corinne Staskowiak
016 29 87 62
Corinne.Staskowiak@dehulster.be

Begeleidingsteam dat bestaat uit verschillende disciplines Sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk assistenten, psychologen
016 29 87 60

KOTlab

In het ‘KOTlab-huis’ gelegen te Kessel-lo is er plaats voor 5 jongeren met een leeftijd tussen 18 en 25 jaar.
Men kiest ervoor om zelfstandig te wonen, met een groep van leeftijdsgenoten in combinatie met begeleiding om zich heen.

Voor wie?

* Jongeren tussen 18 en 25 jaar
* Een vermoeden van een psychische kwetsbaarheid
* Zonder een noodzaak tot eerdere psychische behandeling of diagnosestelling
* Maximum behoud van formele/informele netwerk en uitbouw waar nodig
* Gerichtheid op vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Oorsprong en doel

Verspreid in Vlaanderen zijn er een vijftal woonprojecten uitgebouwd, specifiek voor jongvolwassenen binnen de transitieleeftijd (van 18-25 jaar), georganiseerd vanuit Beschut Wonen. Het doel is om deze jongvolwassenen, met vermoeden van psychische en/of systemische moeilijkheden, te ondersteunen in hun groei naar meer zelfstandigheid op verschillende domeinen. KOTlab is de naam die gegeven werd aan een dergelijk project binnen het netwerk Diletti. In de provincie Vlaams-Brabant stapten De Hulster vzw en Hestia vzw mee in het project. Hiervoor werken ze nauw samen (voor doorverwijzingen, uitbouwen van beleid en uitwisselen van expertise) met drie vaste partners:
Het CAW/JAC, De Wissel vzw en Amber vzw.  

Drie belangrijke pijlers

* Laagdrempelig werken: geen exclusiecriteria in de zin van type problematiek. Een eerder traject in de hulpverlening is geen voorwaarde.
* Intersectoraal samenwerken: enerzijds is er een samenwerking op beleidsmatig niveau, anderzijds is er een casusgebonden samenwerking voor het toeleiden van de kandidaten, begeleiding in tandem, alternatieve en/of vervolgtrajecten vormgeven.
* Continuïteit van zorg: er wordt ingezet op het betrekken en onderhouden van reeds aanwezige hulpverlening, het uitbouwen van nieuwe formele en informele contacten, de stap naar alleen wonen faciliteren, ook na de woonfase, via aanbod van nazorg en warme overdracht naar het betrokken netwerk toe.

Pedagogische visie

Kracht- en talentgericht werken met de jongvolwassene, die zoveel als mogelijk optreedt als eigen manager, staat centraal. Om het samenleven te organiseren wordt vooral ingezet op de gelijkwaardigheid van en inspraak voor de jongvolwassenen. Bij moeilijke momenten wordt ingezet op waakzaam aanwezig blijven. Bovenstaande manier van werken wordt gebaseerd op de institutionele pedagogie, aangevuld met principes vanuit het herstelgericht werken, de zelfdeterminatietheorie en de nieuwe autoriteit. 

Begeleidingsaanbod

Er wordt bewust gekozen voor een groepsgerichte aanpak: in de transitieleeftijd staan jongvolwassenen immers voor gelijkaardige uitdagingen, terwijl soms het gevoel er alleen voor te staan erg kan opspelen. Er schuilt een grote kracht in lotgenootschap, het elkaar ondersteunen en inspireren. Het mee vormgeven en zorg dragen voor de groepsprocessen (‘huisgenoten als microsamenleving’) gebeurt impliciet in het samenleven en meer expliciet in de vorm van een wekelijks kringmoment. Ondersteuning en individuele coaching op de verschillende levensdomeinen gebeurt daar waar nodig en vraaggestuurd. De uitgebreidheid van dit pakket vraagt om ondersteuning van netwerkpartners onder de vorm van tandembegeleidingen (blijvende opvolging van de toeleiders, naast de woonbegeleiding).

Wat wordt verwacht van de jongvolwassenen?

Een zekere mate aan zelfredzaamheid (zoals minimaal kamerbeheer, organisatie dagelijks leven..) wordt verwacht bij instap. Het verwoorden van of een aanzet tot een psychologische hulpvraag is belangrijk. Goed om weten is dat de grenzen van de begeleiding vragen dat de bewoners grotere tijdsblokken zonder begeleiding kunnen doorkomen. Er wordt een sociaal engagement gevraagd voor het leven in groepsverband in een ondersteunende woonvorm, d.w.z. openstellen naar medebewoners en begeleiding. Tegelijk vragen we een gerichtheid op de eigen ontwikkeling, d.w.z. actief zoeken naar dagbesteding, netwerk uitbouwen, zelfredzaamheid vergroten. Wanneer er zich tijdens het verblijf een crisis voordoet, wordt erop gerekend dat de bewoner hierbij de verantwoordelijkheid blijft nemen en kijkt wat er nodig is om de crisis te overbruggen (gezien er geen permanentie/crisisopvang aangeboden wordt). Er wordt hulp geboden bij de opmaakt van een signalerings- of crisisplan.

Hoe aanmelden?

Indien dit project iets voor jou lijkt of voor iemand waar jij aan denkt dan kan je contact nemen met: michiel.panis@dehulster.be en kotlab@dehulster.be.
We proberen zoveel mogelijk rechtstreeks met de potentiële bewoner te communiceren.

Algemene info & contact

Algemeen aanmeldingsnummer vanaf 6 januari 2020
BW en MT De Hulster
ma-di-woe-do tussen 9u en 12u
016 29 87 75

Algemeen Coördinator
Gülsah Kapsiz 
016 29 87 61
Gulsah.kapsiz@dehulster.be

Geneesheer-Psychiater
Dr. Dirk De Wachter
Dirk.DeWachter@upckuleuven.be

Assistent Geneesheer-Psychiater
Dr. Arnout Carpels
Arnout.carpels@dehulster.be

Teamcoördinator
Mevr. Corinne Staskowiak
016 29 87 62
Corinne.Staskowiak@dehulster.be

Begeleidingsteam dat bestaat uit verschillende disciplines Sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk assistenten, psychologen
016 29 87 60

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons cookie statement.

OK