Beschut Wonen

We bieden kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De focus ligt op herstel en maatschappelijke integratie. Zinvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid staan hierbij op de voorgrond.

Aanmeldprocedure - Team Leuven

Hier vind je de aanmeldprocedure voor regulier beschut wonen en verslavingszorg Team Leuven.
Voor aanmelding bij KOTlab en Team Aarschot verwijzen we naar de respectievelijke webpagina's.

Hoe meld je je aan voor Beschut Wonen - Team Leuven?

Via email: aanmeldingbeschutwonen@dehulster.be 

OF Telefonisch tijdens werkdagen op 016 29 87 60:
Corinne Staskowiak (regulier beschut wonen)
Niki Weegels (regulier beschut wonen & verslavingszorg)
Isabel Alleman (regulier beschut wonen & verslavingszorg)

- Je kan je aanmelden door de aanmeldfiche in te vullen en deze samen met een kopie van je identiteitskaart en het informed consent te mailen naar aanmeldingbeschutwonen@dehulster.be  

OF op te sturen per post:
Aanmeldingen IBW De Hulster
Minderbroedersstraat 23, 3000 Leuven

We vragen om alle documenten apart in te scannen wanneer deze per mail worden doorgestuurd.
De nodige documenten vindt je onderaan deze pagina.

- Na het verzamelen van deze gegevens, volgt er een kennismakingsgesprek op de burelen van De Hulster met iemand van het aanmeldteam van Beschut Wonen.
Hier wordt uitleg gegeven over de werking van Beschut Wonen en naar je verwachtingen geluisterd.

- Hierna bezorgen we je een aanmeldbundel die je samen met je behandelaars mag invullen, alsook een medische fiche om door je behandelende arts te laten invullen. We vragen voor het terugbezorgen ervan een termijn van 1 maand te respecteren.

- Na de ontvangst van deze documenten volgt er een intakegesprek met onze coördinerende psychiater en/of assistent-psychiater, die verantwoordelijk is voor de werking van vzw De Hulster.
Na dit gesprek kan definitief bevestigd worden of je in aanmerking komt voor BW. Indien je toch niet in aanmerking komt, wordt dit met jou en met eventuele doorverwijzers besproken. In dat geval worden er alternatieven voorgesteld.

Starten met Beschut Wonen

- Effectief bij ons komen wonen kan pas na een zekere wachtperiode. De duur van deze wachttijd is afhankelijk van het aantal aanvragen en van de regelmaat waarmee er plaatsen vrij komen in de verschillende woningen.
- Er wordt geprobeerd om rekening te houden met de regio die je bij de aanmelding gevraagd hebt (Leuven, Kortenberg, Tervuren).
- Van zodra we een voor jou 'geschikte' kamer hebben, word je uitgenodigd om deze te bekijken.
- De uiteindelijke start van Beschut Wonen zal nog voorafgegaan worden door een startgesprek, waarbij uitdrukkelijk over werkpunten, verwachtingen en toekomstperspectieven gepraat zal worden. Er worden dagactiviteiten afgesproken en het netwerk rond jou wordt in kaart gebracht. Dit is noodzakelijk voor je goede zorg. Dit gesprek kan doorgaan samen met je toekomstige begeleiding van BW, je doorverwijzer en/of andere betrokken hulpverleners.
- Wanneer je een tijdje bij ons woont, stellen we samen een begeleidingsplan op met persoonlijke doelstellingen.

Samenstelling aanmeldingsteam

Dr. Dirk De Wachter, coördinerend psychiater
Dr. Louis Kindts, assistent psychiater
Corinne Staskowiak, teamcoördinator 
Niki Weegels, maatschappelijk werkster
Isabel Alleman, klinisch psychologe

Hieronder vind u alle nodige documenten voor de aanmelding bij Team Leuven:
regulier Beschut Wonen De Hulster & Verslavingszorg - versie 1 september 2022.

Gelieve steeds deze recentste versies te gebruiken en alle documenten apart terug in te scannen wanneer u kiest om deze per mail aan ons te bezorgen.

Aanmeldfiche

Informed consent

Aanmeldbundel

Medische fiche

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons cookie statement.

OK